Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden:

De Algemene Leveringsvoorwaarden van e-Groothandel:

1.       Algemeen:
1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van e-Groothandel. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.e-Groothandel. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2     Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. e-Groothandel behoudt zich het recht voor haar        levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3     e-Groothandel garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.       Levering:
2.1     Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2     De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar, dus geen lange levertijden. e-Groothandel zal een leveringstermijn van maximaal 5 werkdagen overeenkomen, of anders vermeld. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 7 werkdagen aan de koper terugbetaald.
2.3     Artikelen die uit voorraad leverbaar zijn worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling geleverd.
2.4     Artikelen die tijdelijk niet op voorraad zijn worden binnen 7 tot 14 werkdagen geleverd.

3.       Prijzen:
3.1     Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2     Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3     Alle prijzen op de internetsite zijn inclusief 21% BTW.

4.       Betaling:
4.1     Leveringen geschieden uitsluitend middels een betaling per IDEAL of Paypal.
4.2     U kunt uw bestelling te allen tijde per e-mail ongedaan maken, hiervoor worden geen annuleringskosten berekend.

5.       Eigendomsrecht:
5.1     Geleverde goederen blijven eigendom van e-Groothandel totdat de gehele koopprijs is betaald en de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op U over.

6.       Afkoelingsperiode:
6.1     Na het verstrijken van de afkoelingsperiode van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.
6.2     Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen        de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 7 werkdagen worden geretourneerd.
6.3     Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product:
6.3.1  Gebruikt is;
6.3.2  Beschadigd is;
6.3.3  Een beschadigde verpakking heeft;
6.3.4  Niet in de originele verpakking wordt geretourneerd;
6.3.5  Niet goed en degelijk verpakt retour wordt gezonden en/of de originele aankoopnota ontbreekt;
6.3.6  Speciaal voor u is besteld. Hier worden dan de gemaakte kosten met betrekking tot de retourzending naar de importeur/leverancier en/of annuleringskosten in rekening gebracht;
6.3.7  Het product van door U aangevraagde logo's is voorzien.
6.3.8  Mocht bij een retourzending een of meerdere van bovengenoemde punten van        toepassing zijn, of de wet hier anders in bepalen, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren/annuleren van uw bestelling. De hoogte van deze kosten zal door e-Groothandel worden beoordeeld en vastgesteld.
6.3.9  Verzenden van de retouren:
                         stuur uw retour(en) in een stevige verpakking naar:
                           Van Engeland Groothandel
                         Alfred Nobelstraat 2
                           5491DB Sint-Oedenrode

                    Kosten van de retour zending zijn voor de koper, retour zendingen die niet voldoende gefrankeerd zijn zullen wij niet accepteren.

7.       Gegevensbeheer:
7.1     Indien u een bestelling plaatst bij e-Groothandel, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van e-Groothandel. e-Groothandel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2     e-Groothandel respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3     e-Groothandel maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

8.       Garantie:
8.1     e-Groothandel garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij        de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
8.2     De garantietermijn van e-Groothandel komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan
8.2.1  opzettelijke beschadiging of
8.2.2  onoplettendheid.

9.       Offertes:
9.1     Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
9.2     Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt e-Groothandel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3     Mondelinge toezeggingen verbinden e-Groothandel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

10.     Overeenkomst:
10.1   Een overeenkomst tussen e-Groothandel en een klant komt tot stand nadat een        bestelling of opdracht door e-Groothandel op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2   e-Groothandel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

11.     Afbeeldingen en specificaties:
11.1   Alle afbeeldingen, foto's en tekeningen etc. en; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van e-Groothandel gelden slechts bij        benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst zijn.
11.2   Op alle afbeeldingen, foto's en tekeningen op de websites van e-Groothandel. zit copyright. Het is dan ook verboden om zonder toestemming van e-Groothandel enige        afbeelding, foto of tekening te gebruiken, te vermenigvuldigen of te verspreiden.

12.     Overmacht:
12.1   e-Groothandel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2   Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoer moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van        leveranciers en/of fabrikanten van e-Groothandel, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3   e-Groothandel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst        zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is e-Groothandel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

13.     Toepasselijk recht/bevoegde rechter:
13.1   Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2   Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen e-Groothandel en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij e-Groothandel er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.